Ulama-ulama Madzhab Syafi'i dari Abad ke Abad

No
Nama
Tahun Wafat
1
IMAM SYAFI'I RAHIMAHULLAH.
204 H.
2
AR-RABI'I BIN SULAIMAN AL-MURADI
270 H.
3
AL-BUWAITHI.
231 H.
4
AL-MUZANNY.
264 H.
5
HARMALAH AT-TAJIBI.
 243 H.
6
AZ-ZA'FARANI
260 H.
7
AL-KARABISI.
245 H.
8
AT-TUJIBI.
250 H.
9
MUHAMMAD BIN SYAFI'I.
240 H.
10
ISHAQ BIN RAHUYAH.
238 H.
11
AL-HUMAIDI
219 H.
12
AHMAD BIN SAYYAR AL-MARWAZI.
268 H.
13
IMAM ABU JA'FAR AT-TARMIZI.
295 H.
14
ABU HATIM AR-RAZI.
277 H.
15
IMAM BUKHARI.
256 H.
16
AL-JUNAID AL-BAGHDADI.
298 H.
17
AD-DARIMI.
280 H.
18
IMAM ABU DAUD.
275 H.
19
AN-NASA'I.
303 H.
20
IBNU SURAIJ.BIN QASIM AT-THABARI.
306 H.
21
IBNU SURAIJ BIN ABUL ABBAS ALQAADI.
306 H.
22
ABDULLAH BIN MHD ZIYAD AN-NISABURI.
324 H.
23
ABU ISHAQ ATZMARWAZI.
340 H.
24
IBNUL QASHI.
335 H.
25
IBNU ABI HURAIRAH.
345 H.
26
ABU SAIB AL-MARWAZI.
362 H.
27
ABU HAMID AL-MARWAZI.
362 H.
28
AL-QAFFAL AL-KABIR.
365 H.
29
AS-SU'LUKI.
337 H.
30
IBNU QASHI.
335 H.
31
AS-SIGISTANI.
363 H.
32
IBNU ABI HATIM.
381 H.
33
AL-DARIKI.
375 H.
34
AL-ASY'ARI.
324 H.
35
AL-JURJANI.
392 H.
36
AD-DARAQUDNI.
385 H.
37
AL-BAIHAQI.
458 H.
38
IBNUL MAHAMILI.
415 H.
39
AS-TSA'LABI.
427 H.
40
AL-ASFARAINI.
406 H.
41
ASY-SYIRADZI.
476 H.
42
AS-SINJI
406 H.
43
ATH-THABARI.
495 H.
44
AL-MAWARDI.
450 H.
45
IMAMUL HARAMAIN.
460 H.
46
AL-BAQILANI.
403 H.
47
AL-QUSYAIRI.
465 H.
48
AL-A'IZIZI.
494 H.
49
AL-KAYAHIRASI.
504 H.
50
AL-GHAZALI.
505 H.
51
AL-BAGAWI.
510 H.
52
SYAHRASTANI.
548 H.
53
AR-RAZI.
606 H.
54
IBNUL A'TSIR.
606 H.
55
AR-RAFI'I.
623 H.
56
AN-NAWAWI.
676 H.
57
IZZUDDIN BIN ABDISSALAM.
606 H.
58
TAQIYUDDIN IBNU DAQIQII 'ID.
702 H.
59
ZAMLUKANI.
727 H.
60
TAQIYUDDIN AS-SUBKI.
756 H.
61
TAJUDDIN SUBKI.
771 H.
62
IBNU KATSIR.
774 H.
63
IMAM BADRUDDIN AZ-ZARKASYI.
794 H.
64
IBNU RUSLAN.
844 H.
65
AL-MAHALLI.
835 H.
66
IBNU HAJAR AL-A'SQALANI.
852 H.
67
AS-SUYUTHI.
911 H.
68
QASTHALANI.
923 H.
69
ZAKARIYA AL-ANSHARI.
926 H.
70
IBNU HAJAR AL-HAITAMI.
974 H.
71
KHATIB SYARBAINI.
977 H.
72
IMAM AR-RAMLI.
1004 H.
73
AR-RANIRI.
1068 H.
74
ASY-SYARQAWI.
1227 H.
75
SYEKH M.ARSYAD BANJAR.
1227 H.
76
ASY-SYANWANI.
1233 H.
77
AL-BAJURI.
1276 H.
78
ZAINI DAHLAN.
1304 H.
79
SAYID USMAN.
1333 H.
80
ABU BAKAR SYATHA.
1310 H.
81
SYEKH AHMAD KHATIB.
1334 H.
82
SYEKH M. SA'AD.
1339 H.
83
SYEKH NAWAWI BANTANI.
1315 H.
84
AN-NABHANI.
1350 H.
85
HASAN MA'SUM.
1355 H.
86
SYEKH M.JAMIL JAHO.
1360 H.
87
HASYIM A'SY'ARI.
1367 H.
88
H.MUSTAFA HUSEIN.
1370 H.
89
SYEKH ABDUL WAHID.
1369 H.
90
SYEKH ABBAS QADHI.
1370 H.
91
SYEKH SULAIMAN AR-RASULI.
1390 H.
92
AL-MAS'UDI.
1346 H.
93
SYEKH MUDAWALI.
1380 H.
94
RABI’ BIN SULAIMAN AL-JIZI
256 H
95
YUNUS BIN ABI A’LA
264 H
96
IBNU ABI AL-JAARUD
Tidak ada data mengenai wafatnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon kritik dan sarannya.!

صاحب الكتابة

Foto saya
Bukittinggi, Agam, Indonesia
Seorang pelajar yang tengah berkontemplasi dalam pencarian jatidiri dan ilmu pengetahuan, walau hingga saat ini ilmu yang dia harapkan terasa masih dangkal dan jauh dari kesempurnaan. Dia lahir pada hari Kamis pagi, tanggal 22 Februari 1990 atau bertepatan dengan 26 Rajab 1410 Hijriah. Diberi nama dengan Yunal Isra bin Syamsul Bahri dan biasa dipanggil dengan sebutan Yunal/Isra/Inal. Pendidikan pertama yang pernah dijalaninya adalah Pendidikan TK pada tahun 1996, kemudian dilanjutkan ke SD 01 Baso dan tamat pada tahun 2002. Setelah itu memutuskan untuk fokus mendalami ilmu-ilmu keislaman di MTI Canduang dan tamat pada tahun 2009. Setahun kemudian ia meneruskan petualangan intelektualnya di program S1 Fakultas Dirasah Islamiyyah UIN Syarif Hidayatullah dan Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences Jakarta. Berharap semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lain dan diredoi orang tua dan tuhannya, amien.! Fokus kajiannya sekarang "al-Muhaafazhah A'la al-Qadiimi al-Shaalih, wa al-Akhdzu bi al-Jadiidi al-Ashlah".

Terima kasih atas kunjungannya.........!!!!!!

نحمدك اللهم منزل الآيات تبصرة لأولى الألباب ورافع الدلالات عبرة لتزيل بها عن القلوب الحجاب ونشكرك شرعت الحلال والحرام وأنزلت الكتاب وجعلته هدى لكل خير يرام ونصلى ونسلم على سيدنا محمد المؤيد من الله بأجلى النيرات والساطع نوره في أفق الهداية بما يزيح الريب والمدلهمات وعلى آله خير آل وأصحابه ومن لهم مقتف أوموال